+36 30 2360655
+36 72 310742,
+36 72 310742 (fax)
info@rokusrendelo.hu 7624 Pécs, Rókus u. 5/1.

Táborozáshoz nem szükséges orvosi igazolás

A nemzeti erõforrás miniszter 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete alapján 2012.03.28. után a táborozást szervező kötelessége az alábbi nyilatkozatot a szülőktől megkérni. A szülő a nyilatkozatot kitöltve igazolja gyermeke megfelelő egészségi állapotát. A nyilatkozatot a táborozást szervezőnek kell átadni. Orvosi vizsgálat, orvosi igazolás nem szükséges a táborozáshoz. A rendelet teljes szövege a nyilatkozat után olvasható.

A nyilatkozat adattartalma:

1. A gyermek neve
2. A gyermek születési dátuma
3. A gyermek lakcíme
4. A gyermek anyjának neve
5. Nyilatkozat arról, hogy
5.1. a gyermeken nem észlelhetõek az alábbi tünetek:
5.1.1. Láz
5.1.2. Torokfájás
5.1.3. Hányás
5.1.4. Hasmenés
5.1.5. Bõrkiütés
5.1.6. Sárgaság
5.1.7. Egyéb súlyosabb bõrelváltozás, bõrgennyedés
5.1.8. Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás
5.2. a gyermek tetû- és rühmentes
6. A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselõ neve, aláírása, lakcíme, telefonos elérhetõsége
7. A nyilatkozat kiállításának dátuma

1. A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeirõl szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet módosítása

1. § A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeirõl szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya kiterjed azon üzleti és nem üzleti célú a) kereskedelmi és magánszálláshelyekre, amelyekben a tanuló ifjúság üdültetése, táboroztatása történik;

b) napközbeni ellátást biztosító, szálláshellyel nem rendelkezõ közösségi célú létesítményekre, amelyek csak a tanév vége és a következõ tanév kezdete között mûködnek tartósan, és ahol a tanuló ifjúság szervezett foglalkoztatása történik [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: táborozás];

c) napközbeni ellátást biztosító, szálláshellyel nem rendelkezõ közösségi célú létesítményekre, amelyek a tanév ideje alatt is tartósan mûködnek, és ahol a tanév vége és a következõ tanév kezdete között a tanuló ifjúság szervezett foglalkoztatása történik.”

2. § (1) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(2) Az R. 4. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az iratokat a táborozás szervezõjéhez – az általa megállapított határidõig – kell visszajuttatni. A nyilatkozatot legkésõbb a táborozás megkezdésekor a táborozás szervezõjének kell átadni. A nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell tartani.”

3. § Az R. a következõ 7. §-sal egészül ki:

„7. § Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet hatálybalépése elõtt kiállított orvosi igazolások 2012. április 1-jéig használhatóak fel a táborozás során.”

4. § Az R.

a) 1. § (2) bekezdésében a „6-18” szövegrész helyébe a „3-18” szöveg,

b) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „valamennyi” szövegrész helyébe az „a kiindulási pont szerint” szöveg,

c) 3. §-ában az „e rendelet melléklete” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet”, az „a melléklet” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet” szöveg lép.

6722 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 35. szám

5. § (1) Az R. mellékletének címében a „Melléklet” szövegrész helyébe az „1. melléklet” szöveg lép.

(2) Az R. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet módosítása

6. § Hatályát veszti az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2. számú melléklet 1. pont d) alpontja.

3. A fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

7. § Hatályát veszti a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. számú mellékletében az „A csoportos üdülésre (pl. ifjúsági táborba stb.) induló gyermekcsoportok vizsgálatát az illetékes orvos végzi, aki köteles igazolni az üdülésre küldött gyermek tetûmentességét, illetõleg tetvesség esetén a tetvetlenítést.” szövegrész.

4. Az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeirõl szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet módosítása

8. § Az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeirõl szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § Szálláshelyen szervezett üdülésen, táborozáson (a továbbiakban együtt: táborozás) az a személy vehet részt, aki arra egészségi állapota alapján alkalmas és azt a szervezett táborozás megkezdése elõtt a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeirõl szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendeletben foglaltaknak megfelelõen nyilatkozattal igazolják.”

5. Az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítása

9. § (1) Nem lép hatályba az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Szr.) 8. § (2) bekezdése és 2. melléklete.

(2) Hatályát veszti az Szr. 10. § (2) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2012. március 30-án lép hatályba és 2012. április 1-jén hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 35. szám 6723

1. melléklet a 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelethez
„2. melléklet a 12/1991. (V. 18.) NM rendelethez

A nyilatkozat adattartalma

1. A gyermek neve
2. A gyermek születési dátuma
3. A gyermek lakcíme
4. A gyermek anyjának neve
5. Nyilatkozat arról, hogy
5.1. a gyermeken nem észlelhetõek az alábbi tünetek:
5.1.1. Láz
5.1.2. Torokfájás
5.1.3. Hányás
5.1.4. Hasmenés
5.1.5. Bõrkiütés
5.1.6. Sárgaság
5.1.7. Egyéb súlyosabb bõrelváltozás, bõrgennyedés
5.1.8. Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás
5.2. a gyermek tetû- és rühmentes
6. A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselõ neve, aláírása, lakcíme, telefonos elérhetõsége
7. A nyilatkozat kiállításának dátuma”